Normativa general d’assistència a les activitats

Estan obertes a tots els socis/es, i les places són limitades i s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció. Tanmateix poden participar totes aquelles persones que ho desitgin en qualitat de socis de promoció amb un límit de dues activitats, i un cop ens hagin provat o tastat, passaran a la condició de socis numeraris. Per apuntar-se cal donar el nom i cognoms, DNI i telèfon de cadascun. Les inscripcions es faran per telèfon, fax, correu electrònic o personalment a la secretaria de l’entitat, tots els dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores.

telèfon/fax AEM: 933.469.604
e-mail: aem@aemuntanya.cat

Es obligatori estar en possessió de la vigent assegurança en el moment de la sortida, i que podrà ésser qualsevol de les que lliuri la FEEC, o bé d’altres similars que cobreixin la pràctica d’aquest esport i modalitat; la nostra entitat facilitarà els tràmits de l’assegurança tant si és anual com temporal a tothom que ho sol·liciti.

Per inscriure’s al Cicle de Muntanya i Alta Muntanya, cal tenir un mínim de condició física que permeti la pràctica d’aquest esport i modalitat. S’ha de pensar que ens podem trobar desnivells de més de mil metres i anar carregats amb tot l’equip, sobretot important a l’hivern. També cal disposar del material adequat per l’activitat. Si et vols iniciar en l’alta muntanya, seria convenient haver participat en algun curs d’iniciació relacionat amb l’activitat (orientació, alpinisme, etc.), o tenir certa experiència.

Els assistents s’han de comprometre a seguir les indicacions i normes que estableixin els responsables de la sortida, els quals quedaran alliberats de tota responsabilitat davant l’incompliment de les mateixes. Els participants hauran d’informar als responsables de qualsevol afectació, malaltia o anomalia que puguin patir i afectar el normal desenvolupament de l’activitat.

Qualsevol assistent que no segueixi les normes de conducta, convivència i respecte a la natura, serà exclòs del grup d’inscrits per a properes sortides, si els responsables ho consideren adient.

El mal temps no serà obstacle per a suspendre l’activitat, però, a criteri de l’organització, es podrà fer una altra alternativa. Donada alguna circumstància especial, els responsables es reserven el dret d’efectuar canvis o modificacions si ho consideren adient.

Si en una sortida no hi ha un mínim de persones inscrites, s’anul·larà, i l’organització es reserva el dret d’ajornar-la o suspendre-la.

La inscripció a qualsevol activitat, suposa el coneixement i l’acceptació d’aquesta normativa.