Constitució de la junta directiva

En data 27-10-2020 va quedar proclamada la candidatura encapçalada per el soci, Vicens Ferrer Sánchez i González – Moro i que va quedar constituïda per les següents persones:

President

Secretari

Tresorera

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vicens Ferrer Sánchez i González – Moro

Enric Guardiola i Bohigas

Maria Isabel Cañas i Ruiz

Maria Carme Hernández i Crusat

Jordi Gascó i Blanco

Cristina Aparicio i Gutierrez

Gerard Lluis i Luengo

Carles Cases i Ballester

Daniel Garcia i Lopez

Jordi Esplugas i Abós

que es constitueixen i prenen possessió en aquesta data com a nova Junta Directiva de l’Agrupació Excursionista Muntanya.