I.-TITULARITAT

Als efectes del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic de 11 de juliol de 2002 (en endavant, “LSSICE”), informem que la titularitat del lloc web aemuntanya.cat (en endavant, “Lloc Web”), correspon a AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA MUNTANYA  (en endavant, A.E.MUNTANYA), amb CIF G-08.985.897, inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport amb el número 955, amb domicili a efecte de notificacions en carrer Montsec nº 9, 08030 de Barcelona i adreça de correu electrònic aem@aemuntanya.cat.

II.-OBJECTE

L’objecte de les condicions generals de contractació i ús del lloc web (en endavant “Condicions Generals”) és la regulació de la posada a disposició de la informació subministrada en la mateixa, a més de les transaccions que puguin sorgir entre l’A.E.MUNTANYA i els usuaris del lloc web (En endavant “Usuaris).

III.-TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

Les condicions generals són les vigents des de la data de la seva última actualització. L’A.E.MUNTANYA pot optar per modificar les Condicions Generals exposades a continuació en tot moment i sense avís previ. De la mateixa manera, podrà modificar des del disseny i / o configuració del lloc web fins el seu contingut.

a. Accedir al servei
L’accés és gratuït, llevat del que es refereix al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi estat contractada pel mateix usuari. Així mateix, l’accés al lloc web suposa l’acceptació com a usuari de la totalitat de les condicions generals presents.

b. Registre com a usuari
Caldrà estar registrat com a usuari per poder accedir a la reserva d’activitats. Es podrà dur a terme tant a través de la secció “Entra / Iniciar sessió” com durant el procés de reserva. Un cop acabat el procediment, rebrà un correu electrònic pel qual es confirmarà la correcta conclusió del procés. Podrà donar-se de baixa del sistema en qualsevol moment, eliminant el seu compte des de la seva àrea personal.
A través de la identificació d’usuari, al qual podrà accedir mitjançant el seu nom d’usuari i contrasenya, podrà accedir a l’historial així com consultar i editar les dades de registre, a més d’altres tràmits.
Les dades proveïdes per l’Usuari hauran de ser verídiques, precises i estar actualitzades. L’usuari registrat es farà responsable de la seva contrasenya i, conseqüentment, assumirà qualsevol possible dany o perjudici derivat de l’ús indegut de la mateixa, així com de la seva cessió, pèrdua o revelació. I, excepte prova en contra, les dades registrades per l’A.E.MUNTANYA són constituents de prova de les negociacions dutes a terme entre A.E.MUNTANYA i els seus socis/es.
D’altra banda, l’A.E.MUNTANYA no respon de la veracitat, precisió i actualització de les dades d’elaboració aliena i dels que s’indiqui una altra font. A més no és titular dels altres llocs web als quals sigui possible l’accés mitjançant links dins del lloc web.

c. Condicions d’ús del lloc web i Obligacions de l’Usuari
L’Usuari s’obliga a fer un ús del Lloc Web i de tot el seu contingut i serveis de conformitat amb el que estableixen les lleis vigents, la moral, l’ordre públic, els usos generalment acceptats i les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga a utilitzar adequadament els serveis i continguts del lloc web, el que exclou qualsevol ús amb finalitats il·lícites o constitutius de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que puguin infringir la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic.

Addicionalment, l’usuari s’obliga a no transmetre material o informació contrari a la Llei, la moral, l’ordre públic i les condicions generals. L’usuari es compromet al següent, sense que l’enumeració constitueixi una llista tancada i excloent:

1.- Facilitar informació verídica sobre les dades que se li sol·liciten en el formulari de registre d’usuari o a l’hora de realitzar la comanda, i a mantenir-los actualitzats.

2.- A no incloure o difondre, en o des del lloc web, continguts o propaganda de naturalesa racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia al terrorisme, que atempti contra els drets humans, la moral, l’ordre públic, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

3.- A no introduir o difondre a la xarxa programes de dades, virus, programari nociu o qualsevol altre dispositiu electrònic susceptible de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els proveïdors de A.E.MUNTANYA o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

4.- A no difondre, transmetre o posar a disposició de tercers informacions, elements o continguts que constitueixin publicitat il·lícita o deslleial o que poguessin atemptar contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes per la constitució i pels tractats internacionals.

5.- A guardar el “nom d’usuari” i “contrasenya” facilitats per l’A.E.MUNTANYA amb la deguda diligència, assumint la responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin derivar d’un mal ús dels mateixos.

6.- A no suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i / o continguts del lloc web i no fer servir identitats falses.

7.- A no dur a terme activitats de publicitat o explotació comercial a través del lloc web, i a no fer servir els seus continguts i informacions per remetre publicitat o enviar missatges amb altres fins comercials, ni per obtenir dades de tercers.

8.- A no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, documents electrònics de l’A.E.MUNTANYA, els seus proveïdors o tercers.

9.- A no inserir o difondre per mitjà del lloc web, continguts que vulnerin drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers.

10.- A mantenir indemne a aemuntanya.cat ( “Lloc Web”) davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció a què pogués haver de sotmetre arran de l’incompliment, per part de l’Usuari, d’alguna de les normes d’ús indicades anteriorment. A més, aemuntanya.cat (“Lloc Web”) es reserva el dret a requerir la indemnització per danys i perjudicis que li puguin correspondre.

d. Exclusió de responsabilitat de aemuntanya.cat
Les activitats que presenten al nostre lloc web són conformes a les lleis i no es podrà recórrer a l’A.E.MUNTANYA al·legant la seva responsabilitat en cas de suspensió, modificació o alteració de les sortides reservades, ja que el mal temps no serà obstacle per suspendre l’activitat, però, a criteri de l’organització, es podrà fer una altra alternativa.

L’accés d’Usuari al Lloc Web no comporta que aemuntanya.cat  hagi de controlar l’absència de virus o altres elements informàtics malignes. A l’Usuari correspon disposar de les eines apropiades per detectar i desinfectar els programes informàtics nocius.

Aemuntanya.cat (“Lloc Web”) no es fa responsable ni (i) dels perjudicis que puguin haver esdevingut en el programari o equips informàtics dels Usuaris o tercers durant l’ús dels serveis del lloc web, ni (ii) de els perjudicis o danys produïts en l’Usuari, que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

IV.- INFORMACIÓ

Encara que ens esforcem perquè la informació que proporciona el nostre lloc web sigui veraç i amb absència d’errors de tipografia, si es donés la circumstància i es produís algun error d’aquest tipus, procediríem a la seva immediata correcció.

En cas que l’error es trobés en l’import d’alguna activitat i un soci/a ho hagués reservat en base a l’esmentat error, se li comunicarà l’errata i tindrà dret a cancel·lar la operació sense que hagi d’abonar cap import.
Així mateix, en el Lloc Web és possible que es mostri, en alguna ocasió, informació provisional sobre certes activitats. Si la informació no correspongués a les característiques de l’activitat, també el soci/a podrà rescindir la seva reserva sense cap cost.

V.- PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La totalitat dels continguts del Lloc Web, comprenent els mateixos els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de l’A.E.MUNTANYA sense que en cap cas, puguin entendre cedides les llicències a l’Usuari o que s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels drets d’explotació

Són també titularitat de l’A.E.MUNTANYA les marques, els logos, noms i signes distintius i l’accés al Lloc Web no atribueix cap dret sobre els mateixos.

En cas de considerar, un Usuari o un tercer, que s’han violat els seus drets per haver-se inclòs en el Lloc Web un contingut determinat, s’haurà de notificar l’eventualitat a l’A.E.MUNTANYA  per escrit.

VI.-PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i amb la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li indiquem que totes les dades personals facilitades per l’Usuari a través del lloc www.aemuntanya.cat, s’incorporaran al fitxer “Usuaris web” del qual l’A.E.MUNTANYA, amb CIF G-08985897 i domicili en Carrer Montsec nº 9 08030 Barcelona, és titular.

D’acord amb la legislació vigent, l’A.E.MUNTANYA, té inscrits els seus fitxers en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i ha adoptat, d’acord amb la mateixa, totes les mesures tècniques i organitzatives requerides per a l’adaptació de la companyia en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, tot això de conformitat amb el que estableix el RD 1720/2007 de 21 de Desembre.

Encara que la visita al lloc web no implica l’obligació, per part de l’Usuari, de facilitar informació personal és possible que se li sol·licitin dades de caràcter personal mitjançant formularis. Aquests, seran utilitzades únicament per a respondre a la sol·licitud realitzada per ell, per al seu enviament i per enviar-li informació de la nostra entitat i serveis per qualsevol mitjà ja que en el moment en què ens envia el formulari, accepta explícitament la seva recepció.

L’oposició a proporcionar les dades suposarà la impossibilitat de prestació o d’accés al servei per al qual se sol·licitaven els mateixos. En el cas que proporcioni les seves dades via correu electrònic, aquest formarà part del fitxer socis/es, la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens fa. Seran d’aplicació els extrems indicats amb anterioritat.

Si no desitgés rebre la nostra informació, podrà sol·licitar la baixa del servei informatiu a través d’un correu electrònic a aem@aemuntanya.cat.

a. Exercici dels seus drets per l’Usuari
L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lacio i oposició, al tractament de les seves dades personals, que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades, comunicant-ho per escrit i aportant còpia del seu document identificatiu a l’A.E.MUNTANYA, amb domicili social a carrer Montsec nº 9, 08030 Barcelona.
L’ús del lloc web comporta l’acceptació de la nostra política de privacitat.

L’A.E.MUNTANYA es reserva el dret a realitzar les modificacions necessàries per adaptar la política a les novetats legislatives o jurisprudencials que puguin sorgir. Quan així succeeixi, l’A.E.MUNTANYA es compromet a anunciar en el Lloc Web els canvis, que tindran vigència des del mateix moment en què es publiquin en línia.

VII.- COOKIES

Eventualment, el Lloc Web utilitza petits fitxers de dades que es coneixen com “galetes”, els quals es generen a l’ordinador de l’Usuari i que el faculten per registrar les seves preferències. Poden ser també usades per obtenir informació anònima sobre la forma d’ús d’un lloc web (per exemple, des de quin lloc web ha accedit).

L’A.E.MUNTANYA empra les “cookies” imprescindibles i fonamentals per a la comoditat, facilitat i seguretat de l’Usuari que utilitza el Lloc Web. L’A.E.MUNTANYA, d’altra banda, no controla les “cookies” dels enllaços a xarxes socials que puguin existir en el Lloc Web.

La durada de les “cookies” és, generalment, limitada en el temps i no possibiliten a A.E.MUNTANYA o a tercers obtenir cap informació personal de l’usuari, a excepció que aquest els proporcioni i autoritzi a això. La informació privada d’un usuari només podrà formar part de l’arxiu “cookies” si el primer facilita aquesta informació al servidor.

Per conèixer més informació sobre les nostres “cookies”, aneu a l’apartat Política de Cookies de l’A.E.MUNTANYA

VIII.- CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS

a. L’entitat
AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA MUNTANYA , amb CIF G-08.985.897, inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport amb el número 955, amb domicili a efecte de notificacions en carrer Montsec nº 9, 08030 de Barcelona i adreça de correu electrònic aem@aemuntanya, és l’entitat.

b. La disponibilitat d’activitats
La selecció d’activitats que ofereix l’A.E.MUNTANYA és vàlida quan l’activitat estigui visible en el Lloc Web i amb els límits de places disponibles. No tindrà l’usuari dret a exigir cap indemnització per existir un retard o anul.lació en l’activitat respecte als terminis que s’indiquen.

c. Reserves
Es poden realitzar les reserves emprant qualsevol de les següents opcions:
– Per telèfon, trucant al 933.469.604
– Consultant el nostre web Online
– Enviant un correu electrònic a aem@aemuntanya.cat
– Presencialment en horari d’obertura als socis/es, a la nostra Secretaria de l’estatge social.

d. L’import de les activitats
Els imports seran els que consten en el Lloc Web de l’entitat.

e. La forma de pagament.
Les formes de pagament per les quals podrà optar l’Usuari, no implicant cap d’elles càrrec addicional, seran:Targeta de crèdit o dèbit (VISA, VISA-Electron, MASTERCARD, etc.)

f. Garanties
Els serveis que oferim, tenen la qualitat i característiques que es descriuen i compten amb la garantia que la Llei fixa per a aquests. Si té preguntes, dubtes o desitgés reclamar, un cop feta la reserva, haurà de dirigir-se a L’A.E.MUNTANYA, a través de qualsevol de les formes de contacte descrites.

IX.- DEVOLUCIONS

El soci pot desistir dels serveis sol·licitats o contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats abonades, sempre que sigui anul·lat amb 15 dies d’antelació. El desistiment dels serveis amb menys de 15 dies d’antelació, només seran retornats les quantitats abonades en cas de força major, sempre presentant un document oficial que ho pugui justificar.

La no presentació en la data i hora indicades per l’Agrupació Excursionista Muntanya, implicarà l’obligació per part del soci del pagament de l’import total de la sortida. L’agrupació Excursionista Muntanya es compromet a facilitar als seus socis la totalitat dels serveis contractats, i només estarà exempta d’aquesta obligació per força major o per una altra causa raonable (climatologia adversa, etc.)

X.- LEGISLACIÓ APLICABLE

Les controvèrsies que puguin sorgir a causa de la interpretació o execució de les presents Condicions Generals, s’interpretaran d’acord amb la Llei espanyola. Així mateix, per a la resolució de qualsevol controvèrsia, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​excepte en el cas que l’Usuari actués en qualitat de consumidor.

Les presents Condicions Generals es troben actualitzades a data 10 de Maig de 2016.